പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റ്റെ നാമത്തില്.....

Wednesday, March 23, 2011

മലപ്പുറം മലയാളം ...........!

ടീച്ചര്‍ : ബുക്ക് വാങ്ങിയില്ലേ?

കുട്ടി: ഇല്ല ടീച്ചര്‍, അടക്ക വിറ്റിട്ട് മാങ്ങാ.

ടീച്ചര്‍: ഫീസ് അടച്ചില്ലേ?

കുട്ടി: ഇല്ല ടീച്ചര്‍, മാങ്ങാ വിറ്റിട്ട് അടയ്ക്ക.....

No comments:

Post a Comment