പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റ്റെ നാമത്തില്.....

നാട്

നാടും നാട്ടുകാരുമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും നന്നാക്കുന്നതും ചീത്തയാക്കുന്നതും,എന്നാല് നമ്മളാരും അതില് പെടാതിരുന്നാല് മതി.
ഏറ്റവും കൂടുതല് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളാണ്.
എന്റ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം..
എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല..
ക്ഷമിക്കുക...........

ജാബി
ജാഫറ്
 

അമീറ്ജസീറ്


നസീറ്