പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റ്റെ നാമത്തില്.....

Sunday, March 20, 2011

വിത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലായി അനേകം വെബ്സൈറ്റുകളുടെ കലവറ.....

Search:-   http://villyappally.blogspot.com/p/blog-page_8607.html


രസതന്ത്രം(Chemistry)
ഫിസിക്സ്(Physics)
ജീവശാസ്ത്രം(Biolagy)
ഗണിതശാസ്ത്രം(Maths)
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം(Social Science)
മലയാളസാഹിത്യം(Malayalam Lictarature)
ഇംഗ്ലീഷ്സാഹിത്യം(English Lictarature)
ഹിന്ദിസാഹിത്യം(Hindi Lictarature)
ശാസ്ത്ര വാറ്ത്തകള്(Science News)
വിദ്യാഭ്യാസം(Education)
നിയമമേഖല(Law Field)
കാറ്ഷിക മേഖല(Agricultural Field)
സാമ്പത്തിക മേഖല(Economical Field)
സേവനമേഖല(Helps)
മലയാള-ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങള്(Newspapers)
International Universities

No comments:

Post a Comment