പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റ്റെ നാമത്തില്.....

പ്രവാസം
ഇതൊക്കെ നിര്മിച്ചത് മനുഷ്യന്റ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കില്
മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റ്റെ ബുദ്ധിയും കഴിവും എത്രയായിരിക്കും?