പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റ്റെ നാമത്തില്.....

Monday, March 14, 2011

New..!

നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടറ് പട്ടികയില് ഉണ്ടോ ?
ഉണ്ടോ എന്നറിയാന് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..

http://www.ceo.kerala.gov.in/electoralrolls.html

No comments:

Post a Comment