പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റ്റെ നാമത്തില്.....

Monday, March 14, 2011

ജീവിതം കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞതാണ്..
ഇതിന്റ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങള് എളുപ്പമല്ല..
ഉപദേശങ്ങളും സമൂഹവും ആണ് സഹായമാവുക..
താഴെ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദറ്ശിക്കൂ....
എന്തെങ്കിലും തടയും...
http://jeevithapatha.blogspot.com

No comments:

Post a Comment